Eri-Healthcare

መደብ ጥዕና

Welcome to Eri-Healthcare.

እንቓዕ ብደሓን መጻእካ/ኪ ናብ ዌብሳይት Eri-Healthcare።

መርሓባ ልቢ

እዚ ብዛዕባ ጥዕና ሓዘል ዝቐርበሉ ናትና ናይ Eri-Healthcare ወግዓዊ ዌብሳይት'ዩ። ኣብዚ ዝኾነ ብዛዕባ ጥዕና ዝቐርበሉ መደብ ከም ምኻኑ መጠን ኣብዚ ኣቲና ደረጃ ጥዕናና ንምሕላው ኣብዘን ኣብ ላዕሊ ዘለዋ ዝተፈላለያ ኣርእስትታት ብምእታው ንጥዕናና ዘውሕስ ትምህርቲ ክንቀስመሉ ወይ ክንከስበሉ ንኽእል ኢና። ኣብ ላዕሊ ናይ ዝተፈላለዩ ኣርእስታት ዝሓዘለ ትሕዝቶታት ኣሎ ካብኡ ዝድልየና ኣርእስቲ ፈትሽና ናብቲ ኣርእስቲ ትሕዝቶታት ክንኣቱ ንኽእል። ብዘይካ'ዚ ውን ኣብ ትሕቲ ነፍስ-ወከፍ ትሕዝቶ ንባብ ምስ ወዳእና ነቲ ትሕዝቶታት ዝመሳሰል ኣርእስታት ረቑሕና ኣብ ትሕቲ ነፍስ-ወከፍ ኣዳሊናልኩም ኣለና። ኩሉ ድሕሪ ጥዕና ስለ ዝኾነ እዚ መደብ ብዓቕሙ ዝቐረበልና ትሕዝቶታት ኣንቢብና ዘለና ፍልጠት ከነዕቢ ይግባእ።

ኣርማ ኤሪሄልዝኬር

ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ንዘጋጥሙና ስምዒታት ይኹን ምልክታት ኣብዚ ኣቲና ብምራኣይ ከኣ ንጥዕናና ብዝጥዕምን ንዑኡ ዝኸውን ባህርያዊ ፈወሳን ወይ ክንክን ከሙኡ'ውን ምክልኻል ናይ ዝተፈላለዩ ሕማማት ኣፍልጦ ካብዚ መደብ'ዚ ክንረኽበሉ ንኽእል ኢና። እዚ ኣብዚ እንቀስሞ ትምህርቲ ዘዕግብ ኮይኑ ክንረኽቦ ትምኒት ናይዚ መደብዚ'ዩ።


እንታይ ፍልልይ ኣለዎ ኣብ ዌብሳይትናን ኣብ ዩቱብ ቻነልናን ዝቐርብ ትሕዝቶታት?

ብርግጽ ዝበዝሕ ትሕዝቶታትና ኣብ ዩቱብ ብመልክዕ ቪድዮታት ኣቐዲምና ዘርጊሕናዮ እካ እንተኾንና ትሕዝቶታትና ግን ብመንጽር ዝመጸና ዝነበረ ሕቶታትኩም ክበዝሕን ክሰፍሕን ስለ ዘለዎ ኣብዚ ናትና ዌብሳይት www.eri-healthcare.com ከፊትና እቲ ንኹልና ጠቓሚ'ዩ ዝበልናዮ ትሕዝቶታት ኣብዚ ክንዝርግሖ ወሲንና። ሓፈሻዊ እቲ ኣብ ዩቱብ ይኹን ኣብዚ ዌብሳይት እንዝርግሖ ዝበዝሕ ትሕዝቶታት ዳርጋ ተመሳሳሊ ኮይኑ ቀንዲ ፍልልዩ ከኣ እቲ ኣብ ዩቱብ እንዝርግሖ ምስቲ ዝንቀሳቀስ ቪድዮ ንምስናይ ኢልና መብዛሕቱኡ ኣሕጺርና ብጽማቕ ኢና ነቕርቦ ኣብዚ ዌብሳይትና ግን ንኹሉ ብሩህ ንምኻን ኢልና ንኹሉ ኣርእስትታት ብሰፊሕን ንጹርን ከሙኡ ውን ሓሓሊፉ ንድርብ መረዳእታ ኢና ምስቲ ትሕዝቶ ዝሰማማዕ ስእልታት ኣሰኒና ኢና ነዳልዎ።

ስለዚ እዚ ኣብዚ ዝቕረብ መደባት ንነፍስ-ወከፍ ኣርእስቲ ብዕምቆት ንገልጾ ኮይንና ኣብ ዩቱብ ግን ዋላ'ካ ብዕምቆት ይኹን ግን ብሕጽር ዝበለ ኣገባብን ዝተሰርሐ'ዩ ካብ ክልቲኡ ንሕና እንዝርግሓሉ ከኣ www.eri-healthcare.com ወይ www.youtube.com ብዝደለኹሞ ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም።

ለበዋ ካብ Eri-Healthcare!

Eri-Healthcare ንጥዕናና ዘውሕስ ዝቐርበሉ መደብ ናይ ጥዕና'ዩ። መደባቱ ዝፍንወሉ መስመራት ዩቱብን: ፈይስቡክን: በዚ ትርእይዎ ዘለኹም ወብሳይትን'ዩ መደባቱ ዝፍኑ። እዚ ብቓንቓ ትግርኛ ዝቐርብ መደብ'ዩ: ካብ 9 ቃንቃታት ሃገርና (ኤርትራ) ዝኾነ ቓንቓ ሒዙ ኣብዚ መደብ'ዚ ከቕርብ'የ ዝብል ሰብ መርሓባ ንብሎ በዛ ኢ-መይል እዚኣ ክረኽበና ከኣ ንላቦ። ኣብ Eri-Healthcare ዝፍኖ ትሕዝቶታት ብፍላይ ከኣ ኣብዚ ሓድሽ ዌብሳይት ዝፍኖ መደባት ዝኾነ ጌጋ ምስ ትረኽቡ: ማለት ካብ ኣጸሓሕፋ ይኹን ካብ ርዲኢት ኣብ ኣቀራርባ ዝኾነ ጌጋ ምስ ዝርከብ ናብዛ ኢ-መይል ሊንክ ናይታ ክትዕረ ኣለዋ ዝበልኩማ ትሕዝቶ ክትሰዱልና ብትሕትና ንሓትት። ካልእ ብተወሳኺ ክንብሎ ንደሊ ቅድሚ ናትና ዌብሳይት ምጥቃምኩም ኣብ ትሕቲ ኩሉ ዘሎ Terms (ውዕል) & privacy (ምስጢርነት)ን ዝብል ኣጥቃቅማ ሕግታት ናይዚ ወብሳይትና ኣቀዲምኩም ብግቡእ ኩሉ ከተንብብዎ ክንመኽረኩም ንመርጽ። ካልእ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ምስ ዝህልወኩም መልእኽቲ ናብዛ ኢ-መይል 'ዚኣ ክትጽሕፉልና ብትሕትና ንሓትት።

ክፋል ትሕዝቶታት ናይዚ ዌብሳይት ኣብ ዩቱብ ቻነልና ክትርእይዎ ምስትደልዩ ኣብዚኣ ጠውቑ!

ብዛዕባ እዚኦም ክንመሃር ምስ ንደሊ ኣብ ዝደለናዮ ንጠውቕ

ቀጻሊ ሓዱሽ ክመጸካ/ኪ ኣብዚኣ ተመዝገብ/ቢ SUBSCRIBE ግበር/ሪ።

ጾታ

ተባ ኣን